Foreningen
Concerto Copenhagens Venner
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link
Koncertprogram Koncertbilletter Medlemskab m. m. Om foreningen Koncertrejser Link
<< Tilbage

Vedtægter for Foreningen Concerto Copenhagens Venner


§ 1. Foreningens hjemsted, formål og virksomhed

Foreningens navn er Foreningen Concerto Copenhagens venner. Foreningens hjemsted er København.


Foreningens formål er at:

Foreningens virksomhed finansieres gennem medlemskontingenter, gaver og arv og lignende.


§ 2. Foreningens medlemmer

Som medlemmer af foreningen optages fysiske og juridiske personer, der støtter foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Et medlem kan ekskluderes efter beslutning af bestyrelsen.


§ 3 Foreningens ledelse

Foreningens drift ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Født medlem af bestyrelsen er den til enhver tid værende administrator for Concerto Copenhagen. De øvrige medlemmer vælges på den ordinære årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig ved formand, næstformand og kasserer blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.


§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i København hvert år inden 1. april. Indkaldelse skal ske skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning og med mindst 2 ugers varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden iagttages:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6) Valg af revisor

7) Behandling af indkomne forslag

8) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være fremsendt skriftligt til Concerto Copenhagens sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til beslutning på en generalforsamling skal mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilstillet medlemmerne enten pr.brev eller pr. Mail. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, som kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget, jf. dog § 9. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mere end halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller efter beslutning af 15 procent af medlemmernes beslutning.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsorden.


§ 6 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabets udarbejdelse, og det udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og balance pr. 31. december, revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der forsyner regnskabet med revisionspåtegning.


§ 7. Tegningsregel og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 8. Sekretariat

Foreningens daglige drift varetages af Concerto Copenhagens administration.


§ 9 Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

Ændring af disse vedtægter såvel som beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagter og hvor mindst to tredjedel af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret to tredjedel af medlemmerne, men er forslaget vedtaget med to tredjedel af de afgivne stemmer, indkaldes inden 2 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedel af de afgivne stemmer uanset repræsentationsgraden. Fuldmagt til den første generalforsamling er gyldig også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. I tilfælde af foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen med to tredjedele af afgivne stemmer efter indstilling fra bestyrelsen, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.


§ 10. Tvister

Eventuelle tvister mellem medlemmerne og foreningen afgøres af byretten i den retskreds, hvor Concerto Copenhagen er hjemmehørende ved sagens anlæg.


Således vedtaget på foreningens 1. ordinære generalforsamling 29. juni 2010 og ekstraordinære generalforsamling 13. april 2018.

Foreningen Concerto Copenhagens Venner, St. Kannikestræde 8, 1. sal, DK-1169 København K.  T +45 4263 2147, M info@cocosvenner.dk